Janezhang008

最后登录:2017-05-28 09:33:35

头像照片
Janezhang008的个人信息
性别:
笔名: Janezhang008
个人描述:
 
发送悄悄话 给我留言
Janezhang008的个人简介
Janezhang008的朋友圈
Janezhang008还没有任何朋友
 
Janezhang008的最新博客
 
Janezhang008的最新博客评论
 
Janezhang008的群组
Janezhang008的留言薄 (最近5条留言)
-Janezhang008- 留言于:2015-04-25 17:12:57
Janezhang008
帮朋友请交: 商务旅游签证,怀孕7个月,结果在多伦多早产了,她本人在办理加拿大移民中, 想问下这种情况孩子可算加拿大公民吗?
点击查看更多...
给 Janezhang008 留言
注意: 请不要在留言中留下不友好信息或者类似侮辱性的言辞。
本留言簿只允许文学城注册笔名留言,游客不可以留言。 如果您还没有注册, 请点击这里注册文学城笔名