Che.G

“Until victory always”

最后登录:2017-05-27 21:34:25

头像照片
Che.G的个人信息
性别:
笔名: Che.G
个人描述: “Until victory always”
 
发送悄悄话 给我留言
Che.G的个人简介
  “Better to die standing, than to live on your knees.”
Che.G的朋友圈
Che.G还没有任何朋友
 
Che.G的最新博客
 
Che.G的最新博客评论
 
Che.G的群组
Che.G的留言薄 (最近5条留言)
 
Che.G还没有收到留言
 
给 Che.G 留言
注意: 请不要在留言中留下不友好信息或者类似侮辱性的言辞。
本留言簿只允许文学城注册笔名留言,游客不可以留言。 如果您还没有注册, 请点击这里注册文学城笔名